Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Virksomhedspraktik privat

Reglerne for virksomhedspraktik


Hvem kan komme i virksomhedspraktik
Hovedgrupperne er ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp alene på grund af ledighed eller personer, der er på sygedagpenge.

Der gælder særlige regler for de personer med begrænsning i arbejdsevnen, som er omfattet af reglerne om revalidering eller modtager ledighedsydelse. Disse regler gennemgås ikke i det følgende.


Formålet med virksomhedspraktik
Tilbuddet om virksomhedspraktik gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Formålet er ikke at erstatte ordinær arbejdskraft. Der er ikke regler for hvilke opgaver en virksomhedspraktikant må lave eller ikke lave.

Betingelser for etablering af virksomhedspraktik
Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
Der kan etableres virksomhedspraktik hvis den ledige har behov for afklaring af beskæftigelsesmål eller hvis den ledige på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud.

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud (ordinært ansatte) og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.

Antallet af personer i virksomhedspraktik og ansat med løntilskud må maksimalt udgøre en person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte (forholdstalskravet). Begrænsningerne gælder ikke for offentlige virksomheder, som kan godtgøre, at personer i virksomhedspraktik vil kunne få det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om, at der er enighed om dette.

Ved opgørelse af antallet af ordinært ansatte medregnes alle ansatte uanset arbejdstidens længde. Dog medregnes ansatte med offentligt tilskud ikke. Ligeledes medregnes tidsbegrænsede ansatte og projektansatte ikke. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før ansættelsen af personen med løntilskud.

Varigheden af virksomhedspraktik
Praktikperioden for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan vare op til 4 uger.
For sygedagpengemodtagere og for kontanthjælpsmodtagere, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse.

Ydelserne/ vilkår under virksomhedspraktik
Personer i virksomhedspraktik er ikke omfattet af kollektive overenskomster mv. samt lovgivning vedrørende lønmodtagere, dog med undtagelse af arbejdsmiljølovgivningen og forskelsbehandlingsloven.
Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, svarende til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til.

Virksomhedspraktikken skal ligge indenfor virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge. For deltidsforsikrede, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger normal fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede.

Der kan ydes befordringsgodtgørelse for personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge. Kontanthjælpsmodtagere kan modtage godtgørelse til dækning af udgifter.
Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker jobcenteret skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden.

Tillidsrepræsentantens rolle
Ved almindelig virksomhedspraktik i op til 4 uger, har tillidsrepræsentanten ikke krav om at blive hørt. Tillidsrepræsentanten skal kun bekræfte at betingelserne for forholdstalskravet er opfyldt på blanketten.

Det er kun ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger at spørgsmålet om etablering skal have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten. Det skal fremgå af virksomhedens tilbud om at etablere virksomhedspraktik, at tillidsrepræsentanten er blevet hørt om ansøgningen. Forud for etableringen skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten om, hvorvidt dette er opfyldt.

Find reglerne om virksomhedspraktik
Reglerne findes i lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11 & 11 a og er nærmere reguleret i bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 8. se www.retsinfo.dk Regler og blanketter er endvidere beskrevet på www.jobnet.dk.

 

Sidst redigeret 28.10.2011

ARKITEKTEN 01 2015