Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentant på Danske Ark virksomheder

Du kan få indflydelse på din arbejdsplads gennem hvervet som tillidsrepræsentant eller fælles tillidsrepræsentant eller gennem din tillidsrepræsentant. For arkitekter ansat på private arkitektvirksomheder, der er medlem af Danske Ark, findes bestemmelserne vedrørende tillidsrepræsentanter og fælles tillidsrepræsentanter i Tillidsrepræsentantaftalen mellem os og Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark).

Valg
Medarbejderne på en virksomhed, der er medlem af Danske Ark, kan beslutte at lade sig repræsentere af en tillidsrepræsentant overfor arbejdsgiveren (faggruppetillidsrepræsentant). Det er et krav, at der på virksomheden er mindst 5 ansatte, der alle er medlem af Forbundet Arkitekter og Designere.
I geografisk opdelte virksomheder kan der vælges en tillidsrepræsentant for hver afdeling.

Tillidsrepræsentanten vælges blandt de medarbejdere, der er medlem af Forbundet Arkitekter og Designere. Det er imidlertid et yderligere krav, at kun fastansatte medarbejdere, der sidder i uopsagt stilling og har minimum seks måneders anciennitet i virksomheden kan vælges. Valget skal efterfølgende godkendes af Forbundet Arkitekter og Designere, som anmelder valget overfor Danske Ark og virksomheden. Virksomheden kan inden 8 dage fra anmeldelsens modtagelse gøre indsigelse mod valget.  

Valget gælder normalt for to år ad gangen (for valg foretaget 1. april 2012 eller senere), og ved genvalg skal der på ny ske anmeldelse overfor forbundet. Vi anbefaler, at man altid sørger for at afholde valg, inden der er gået to år. Anmeldelse sker på Skema til anmeldelse af tillidsvalgte

Det anbefales, at der aftales retningslinjer for, hvordan valget gennemføres, herunder afstemningsprocedure.

I virksomheder, hvor der i alt er ansat mindst 5 medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere, JA, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund, kan der vælges én fælles tillidsrepræsentant.

I virksomheder, hvor der i alt er ansat mindst 30 medlemmer af de fire organisationer, kan der vælges to fælles tillidsrepræsentanter. Betingelserne for at blive valgt som fælles tillidsrepræsentant er de samme som for valg af faggruppetillidsrepræsentant.

Der kan ikke på samme virksomhed vælges både faggruppetillidsrepræsentant og fælles tillidsrepræsentant.

Opgaver

Tillidsrepræsentantens overordnede opgaver er:
• at sikre en effektiv efterlevelse af overenskomstens regler
• at forhandle med ledelsen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår.

Pligter og rettigheder
Tillidsrepræsentanten har pligt til at fremme et godt og roligt arbejdsklima på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten har ret til at blive orienteret og til at udtale sig, inden ledelsen gennemfører ændringer, der vedrører løn- eller ansættelsesvilkår. Denne ret indebærer en informationspligt for arbejdsgiveren, og en tilsidesættelse er som udgangspunkt brud på overenskomsten.

Tillidsrepræsentanten deltager som repræsentant for de ansatte i drøftelserne med arbejdsgiverne om retningslinjerne for den efteruddannelsesplan som arbejdsgiveren er forpligtet til at udarbejder hvert år.

Lønpolitikken som skal udarbejdes inden overgang til nyt lønsystem i 4. kvartal 2012 skal drøftes med tillidsrepræsentanten. 

Tillidsrepræsentanten skal forud for de årlige lønforhandlinger have indsigt i virksomhedens økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordre- og markedssituationen samt produktionsforhold. Tillidsrepræsentanten skal endvidere forud for de årlige lønforhandlinger have udleveret oplysninger om lønninger for de overenskomstdækkede medarbejdere i anonymiseret form. Lønoplysningerne skal indeholde samme information som dem, virksomheden indberetter til lønstatistikken (fx - når det er relevant og kan respektere anonymiteten - uddannelse, alder, anciennitet, ansvar/stillingsbetegnelse og faggruppe).

Medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere har ret til gennem deres tillidsrepræsentant at kræve forhandling, forelægge forslag, henstillinger og klager om arbejdsvilkår, struktur, efteruddannelse samt øvrige løn- og ansættelsesvilkår overfor arbejdsgiveren. Det indebærer med andre ord, at tillidsrepræsentanten skal medvirke til, at det sker. Opnår en medarbejder ikke et tilfredsstillende resultat ved de årlige lønforhandlinger, kan tillidsrepræsentanten inddrages.

Tillidsrepræsentanten har ret til fornøden tid i form af frihed med løn til varetagelse af sit hverv, herunder navnlig implementering og forhandlinger vedr. nyt lønsystem. Tillidsrepræsentanten har ret til at deltage i møder og forhandlinger indenfor normal arbejdstid og uden indtægtstab. Når arbejdet som tillidsrepræsentant, på arbejdsgivers anmodning, ligger uden for normal arbejdstid, anses det for overarbejde.

Tillidsrepræsentanten har ret til frihed med løn til at deltage i kurser mv. for tillidsrepræsentanter tre dage om året. Derudover har tillidsrepræsentanten ret til frihed uden løn til deltagelse i kurser mv., men der skal ved planlægningen tages hensyn til virksomhedens drift.

Tillidsrepræsentanten oppebærer et månedligt funktionstillæg på mellem 750 kr. og 2.500 kr. under hensyntagen til opgavens omfang, virksomhedens størrelse og antallet af tillidsrepræsentanter. Disse tillæg skal beskrives i virksomhedens lønpolitik.


Beskyttelse mod afskedigelse
Afskedigelse eller forflyttelse af en tillidsrepræsentant skal begrundes i tvingende årsager, hvilket navnlig får betydning, når årsagen til afskedigelsen skyldes arbejdsgivers forhold, fx arbejdsmangel. Arbejdsgiver skal her kunne godtgøre, at det er nødvendigt at udvælge netop tillidsrepræsentanten som en af de medarbejdere, der skal afskediges. Arbejdsgiveren skal inden afskedigelsen have søgt at omplacere tillidsrepræsentanten.

Selve proceduren omkring afskedigelse af en valgt tillidsrepræsentant indebærer, at arbejdsgiveren skal orientere tillidsrepræsentantens organisation og skal forhandle sagen senest 8 dage før arbejdsgiveren varsler afskedigelsen.
Tillidsrepræsentanten kan også være repræsenteret i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Læs mere under Arbejdsmiljørepræsentant.Tillidsrepræsentant udenfor Danske Ark-området

Arkitekter ansat på private virksomheder, der hverken er medlem af Danske Ark eller har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med Arkitektforbundet, har kun adgang til at vælge tillidsrepræsentant, hvis det fremgår af en overenskomst, som virksomheden er forpligtet af.

Hvis der ikke gennem en overenskomst er mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, kan medarbejderne lave en aftale med virksomheden om, at der kan vælges en talsmand, som repræsenterer medarbejderne. Denne vil kunne være beskyttet såfremt det fremgår af aftalen med virksomhedens ledelse. 


Klubber

Vi anbefaler, at medarbejderne på virksomheden opretter en klub for at formalisere samarbejdet mellem medarbejderne, hvor der skabes et forum for drøftelse og koordinering i forhold til medarbejdernes interesser på virksomheden. Endvidere kan der via klubvedtægter laves regler for valg af medarbejderrepræsentanter.  

Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at oprette en klub på arbejdspladsen.

Forslag til klubvedtægt

Hent fil (110 Kb)
Sidst redigeret 08.09.2014

ARKITEKTEN 01 2015